Eigendom van onroerend goed voor niet-ingezetenen

Informatie betreffende de procedure inzake het verwerven van eigendom over onroerende goederen in de Republiek Kroatië voor fysieke- en rechtspersonen.

Volgens de Kroatische Eigendomswet en andere Rechten betreffende onroerend goed (Art. 356 par. 2; NN 91/96, 6898, 13 7/99, 22/00, 73/00 en 114/01), dienen buitenlandse fysieke- en rechtspersonen welke het eigendom willen verwerven over onroerend goed in de Republiek Kroatië anders dan door nalatenschap instemming te verkrijgen van de Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Kroatië, welke gebaseerd is op een eerder gegeven oordeel van de Minister van Justitie van de Republiek Kroatië.

De instemming van de Minister van Buitenlandse Zaken wordt verstrekt in de vorm van een administratief besluit, volgende op een administratieve procedure uitgevoerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Kroatië; deze procedure kan gestart worden door de aanvrager of door een gemachtigde middels het inzenden van een geschreven verzoek naar het volgende adres: Ministry of Foreign Affairs, Consular Department, Medulieva 34, 10 000 Zagreb. Het verzoek (in de vorm van een geschreven brief) dient de volgende bijlagen te bevatten:
- Wettelijke basis voor de aankoop van het onroerend goed (koopovereenkomst, schenkingsovereenkomst, overeenkomst tot levensonderhoud enz.), orgineel of bekrachtigde kopie;
- Verkopers' bewijs van eigendom of uittreksel uit het kadaster, niet ouder dan 6 maanden, orgineel of bekrachtigde kopie;
- Orgineel certificaat (niet ouder dan 6 maanden) afgegeven door de lokale autoriteiten (provinciale afdelingen) stadsplanning, waaruit blijkt dat het onroerend goed zich bevindt binnen de grenzen van bebouwing volgens het urbanisatieplan;
- bewijs van staatsburgerschap van de koper (bekrachtigde kopie van het paspoort) of een bewijs waaruit de status blijkt van de rechtspersoon (uittreksel uit het handelsregister) indien de koper een buitenlands rechtpersoon is;
- bewijs van staatsburgerschap van de verkoper (voldoende is een kopie van de identiteitskaart of het paspoort)
- bewijs van machtiging, orgineel of een bekrachtigde kopie, indien er sprake is van een gemachtigde (dit kan ook een advocaat zijn).
- Niet-bekrachtigde kopieën van alle bijlagen die zijn toegevoegd aan het verzoek.

Behalve voorgenoemde documenten dient ook een bewijs van betaling van de administratieve leges bijgevoegd te worden. Volgens artikel 21, Wet Rectificatie Administratieve Leges (NN no. 163/03), of preciezer, tarief 74a., zijn de volgende tarieven vastgesteld:

- HRK 50,00  voor de aanvraag;
- HRK 100,00 voor het besluit aangaande eigendomsverkrijging;
- HRK 20,00 voor iedere extra benodigd document (indien een benodigd document ontbreekt)


Opmerking: Administratieve leges tot HRK 100,00 dienen te worden voldaan in de vorm van administratieve zegels met dezelfde tegenwaarde, terwijl bedragen boven HRK 100,00 via een 
algemene betalingsopdracht op rekening van Državni proračun Republike Hrvatske, rekeningnummer 1001005-1863000160, referentienummer 24 ingevuld in het eerste veld en referentienummer 5002 ingevuld in het tweede veld; indien de betalingsopdracht wordt ingevuld door een Kroatische ingezetene dient naast het nummer ingevuld in veld 2 ook het JMBG ingevuld te worden; indien de betalingsopdracht wordt ingevuld door een niet-Kroatische ingezetene dient na het nummer in veld 2 het getal 721 ingevuld te worden.
Een dusdanig ingevulde betalingsopdracht dient de persoon die het verzoek indient of de persoon die daartoe gemachtigd is bij alle benodigde documentatie te voegen.
 
Gedurende de administratieve procedure door het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarin besloten zal worden over de verwerving van het eigendomsrecht, zal worden vastgesteld of er sprake is van reciprociteit tussen de Republiek Kroatië en het land waarvan de aanvrager ingezetene is. Aan deze bijzondere voorwaarde wordt voldaan indien Kroatische ingezetenen in het land waarvan de aanvrager ingezetene is het recht tot verwerving van eigendom hebben.Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verzamelt en onderzoekt buitenlandse wetten betreffende de voorwaarden en de manier van verwerving van eigendom door niet-ingezetenen van verschillende landen teneinde deze te interpreteren en toe te passen in de procedure.

Opmerking: In de Republiek Kroatië bevinden zich bepaalde gebieden waarin het voor niet-ingezetenen onmogelijk is eigendom over onroerende goederen te verwerven: onroerend goed dat zich bevindt in de zog. uitgesloten gebieden (art. 358, par. 1 Eigendomswet en andere onroerende zaken), landbouwgrond (art. 1, par. 3 Wet betreffende landbouwgrond), beschermde natuurgebieden (art. 40, par. 3, Natuurbeschermingswet), bossen en beboste gebieden (art. 1, par. 3, Wet op de bossen).

Na voltooiing van de administratieve procedure volgend op de aanvraag, zal de niet-ingezetene, in geval van een positieve beslissing, het recht verwerven een verzoek in te dienen het door hem verkregen eigendomsrecht te laten inschrijven in het kadaster.

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana