Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor niet-ingezetene van Kroatiё

Een eerste verzoek tot een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd dient men persoonlijk in te dienen bij de bevoegde Ambassade of Consulaat van de Republiek van Kroatië.

Het verzoek tot een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, kan bij de Ambassade van Kroatië te Den Haag worden ingediend door een Nederlandse staatsburger, een Nederlandse ingezetene met een Nederlandse verblijfsvergunning of een vreemdeling in wiens land geen Kroatische Ambassade dan wel Consulaat aanwezig is en waar de in geografische zin dichtsbijzijnde Ambassade is gelegen te Den Haag.

Bij het voornoemde verzoek dient men over de volgende documenten te beschikken:
- twee pasfoto’s, formaat 3 x 3,5 cm, waaruit duidelijk de identiteit van de aanvrager blijkt;
- kopie van een geldig reisdocument;
- bewijs van voldoende inkomen (werkgeversverklaring, bankafschrift…);
- bewijs van huisvesting (bewijs van eigendom, huurcontract, koopcontract…);
- bewijs van zorgverzekering;
- bewijs van goed gedrag (niet ouder dan 6 maanden), afgegeven door het land waarvan de aanvrager staatsburger of ingezetene is.

Naast de bovengenoemde documenten dient men, afhankelijk van de aard van het tijdelijke verblijf, ook over andere documenten te beschikken, welke de reden van verblijf kunnen aantonen. Voorbeelden hiervan zijn: een bewijs dat men leerling of student wordt in de Republiek van Kroatië, werkvergunning of werkcontract, vergunning tot het uitoefenen van bepaalde beroepen, bewijs van inschrijving in het handelsregister van de betreffende onderneming bij het uitoefenen van bepaalde beroepen, bewijs van een medische instantie waar men medisch behandeling krijgt of zal krijgen, uittreksel uit het geboorteregister of huwelijksregister...

Alle met het verzoek ingediende documenten moeten origineel zijn of een door een officiele instantie goedbevonden afschrift betreffen. Indien nodig dienen de documenten te worden vertaald en goedgekeurd voor gebruik in de Republiek van Kroatië.

(4. 7. 2012)